Zbiorniki pomiarowe czy magazynowe ?

Czy musimy legalizować zbiorniki ? Odpowiedzi (w Rozporządzeniu) udziela Minister Gospodarki :)

Po wielu bataliach przeprowadzonych przez przedstawicieli branży paliwowej, doczekaliśmy się Rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Rozporządzenie z dnia 17 maja 2013 r. ogłoszone w Dz.U. dnia 3 czerwca 2013 poz. 630.

Od tej pory zbiorniki pomiarowe do cieczy posadowione na stałe na stacjach paliw zostają wyłączone z prawnej kontroli metrologicznej.

Oznacza to, że jeżeli używane na stacjach zbiorniki służą magazynowaniu paliw, a dostawy paliw realizowane są z jednej strony przy wydawaniu paliwa ze składu podatkowego na cysternę, następnie (opcja) przez liczniki autocysterny, a z drugiej strony zasilają odmierzacze paliw ciekłych (dystrybutory) podlegające prawnej kontroli metrologicznej w trybie legalizacji pierwotnej lub ponownej, to nie ma obowiązku przeprowadzania legalizacji tychże zbiorników. Co dotychczas generowało dodatkowe, niecelowe koszty, obciążające przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

Oczywiście jak dotychczas, do sprzedaży paliw płynnych, obowiązkowe pozostaje legalizowanie odmierzaczy paliw, dla przypomnienia – co 25 miesięcy lub, co 13 dla LPG.

A same zbiorniki nadal muszą być regularnie sprawdzane przez Urząd Dozoru Technicznego, który ocenia m.in. ich szczelność i stan techniczny.

Na końcu należy wspomnieć, że nie zwalnia to z obowiązku wyposażenia stacji paliw w instalacje do monitorowania-pomiaru stanu magazynowanych produktów i sygnalizujące wycieki silnikowych paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych – czyli sondy pomiarowe i czujniki wycieku.

0