ZBIORNIKI DO PALIW – przechowywanie / magazynowanie paliwa

Naziemne zbiorniki do przechowywania paliw są najbardziej popularnym rozwiązaniem w firmach wykorzystujących paliwa płynne, głównie olej napędowy, na potrzeby swoich taborów oraz procesów technologicznych. Najbardziej bezpieczne, z wielu względów, są zbiorniki podziemne. Jednak są to drogie rozwiązania i wymagające uzyskania wielu pozwoleń. Obecne systemy zabezpieczające przed wyciekami lub innymi niechcianymi zdarzeniami są już na tyle zaawansowane, że z pełną odpowiedzialnością można je polecać i stosować w zbiornikach naziemnych. Spełniają one najwyższe wymagania zarówno określone przez UDT jak i pozostałe wymagania prawne. Wg obecnych przepisów można stosować naziemne zbiorniki o pojemności do 30m3. Jednak użytkowanie zbiorników powyżej 5m3 wiąże się ze spełnieniem specjalnych wymagań i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.
Dlatego najbardziej popularne obecnie są stosowane polietylenowe zbiorniki o pojemności do 5m3 z systemem dystrybucji, których użytkowanie wymaga jedynie odpowiedniego zgłoszenia i dochowania kilku zasad.

Przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi trzeba się kierować przy wyborze zbiornika i miejsca jego posadowienia:

 • Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie zbiornika i układu dystrybucyjnego
 • Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki, co do lokalizacji zbiornika. Odległości:
  • a) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  • b) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 • Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: „Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…”
 • Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.
 • Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.
 • Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.
 • Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.
 • W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik, wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.
 • Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.
 • Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.
 • Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
 • Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.
 • Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.
 • Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
 • Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
 • Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 dm3 do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków

Najczęściej oferujemy polietylenowe zbiorniki do przechowywania paliw o pojemności do 5m3 zarówno do oleju napędowego, jak i do płynu AdBlue oraz innych płynów eksploatacyjnych. Dla większych zbiorników tj. od 5 do 30m3 oferujemy realną pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających magazynowanie paliw oraz eksploatację takich zbiorników w firmie. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie i wysoką efektywność.

Przykłady zastosowania naziemnych zbiorników z systemem dystrybucji paliwa

Więcej nt. zbiorników do paliwa, zapraszamy do kontaktu