Po wielu bataliach przeprowadzonych przez przedstawicieli branży paliwowej, doczekaliśmy się Rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Rozporządzenie z dnia 17 maja 2013 r. ogłoszone w Dz.U. dnia 3 czerwca 2013 poz. 630.

Od tej pory zbiorniki pomiarowe do cieczy posadowione na stałe na stacjach paliw zostają wyłączone z prawnej kontroli metrologicznej.

Oznacza to, że jeżeli używane na stacjach zbiorniki służą magazynowaniu paliw, a dostawy paliw realizowane są z jednej strony przy wydawaniu paliwa ze składu podatkowego na cysternę, następnie (opcja) przez liczniki autocysterny, a z drugiej strony zasilają odmierzacze paliw ciekłych (dystrybutory) podlegające prawnej kontroli metrologicznej w trybie legalizacji pierwotnej lub ponownej, to nie ma obowiązku przeprowadzania legalizacji tychże zbiorników. Co dotychczas generowało dodatkowe, niecelowe koszty, obciążające przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

Oczywiście jak dotychczas, do sprzedaży paliw płynnych, obowiązkowe pozostaje legalizowanie odmierzaczy paliw, dla przypomnienia – co 25 miesięcy lub, co 13 dla LPG.

A same zbiorniki nadal muszą być regularnie sprawdzane przez Urząd Dozoru Technicznego, który ocenia m.in. ich szczelność i stan techniczny.

Na końcu należy wspomnieć, że nie zwalnia to z obowiązku wyposażenia stacji paliw w instalacje do monitorowania-pomiaru stanu magazynowanych produktów i sygnalizujące wycieki silnikowych paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych – czyli sondy pomiarowe i czujniki wycieku.


UZUPEŁNIENIE do artykułu: 

Jeden z naszych czytelników poprosił o wyjaśnienie, gdyż jak zauważył, przywołane w artykule Rozporządzenie zostało uchylone. 

„Witam.

Panie Dawidzie, mam prośbę, czy mógłby Pan  mi podać obowiązujący akt prawny dotyczący tematu „zbiorniki pomiarowe czy magazynowe” – czy musimy legalizować zbiorniki.

Podany na Państwa stronie akt Dz. U. 2013 poz. 630 jest już uchylony

Pozdrawiam … „

Odpowiedzi udzielił nasz ekspert od przygotowania dokumentacji pozwalającej na uzyskiwanie pozwoleń na eksploatację zbiorników do przechowywania paliw płynnych pan Mieczysław Janus.  

Powołanie się na uchylenie Rozporządzenia zamieszczone w Dz. U. 2013 poz. 630 jest i słuszne, i nie. Akt ten został uchylony, bo zastąpiło go najpierw ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW) z dnia 13 kwietnia 2017 r. (w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych) również uchylone. W chwili obecnej obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII  z dnia 22 marca 2019 r. (w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych). W żadnym z nich nie ma mowy o posadowionych na stałe zbiornikach stacji paliw. Oczywiście niejasne jest sprecyzowanie pojęcie zbiornika (zbiornik magazynowy, a zbiornik magazynowy na składzie podatkowym -akcyzowy) Legalizacji podlegają zbiorniki pomiarowe paliw (zbiorniki na bazach paliw, bo są to zbiorniki składu podatkowego – akcyzowe) – chodź posadowione na stałe. Zbiorniki na stacjach paliw nie są zbiornikami składu podatkowego – akcyzowymi – nie podlegają kontroli celnej (Urząd Celny pilnuje naliczania akcyzy) i są wyłączone z kontroli metrologicznej. Być może niewłaściwe jest używanie zwrotu „legalizacja zbiornika” lepiej je zastąpić przez “zgłoszenie do dozoru technicznego” i nie będzie problemu.

Na naszej stronie nie ma nic nieprawidłowego. Przytoczony akt prawny obecnie rzeczywiści nie obowiązuje – ale to dzięki niemu w chwili obecnej można domniemać, że jest kontynuacja wyłączenia zbiorników magazynowych stałych na stacjach paliw z konieczności legalizacji (litrażowanie, kontrola sprzętu pomiarowego stanu paliwa, itp). Istnieje obowiązek legalizowania odmierzaczy paliw (dystrybutorów), ale tylko wówczas kiedy służą one do sprzedaży i pobierania opłat za wydane paliwo – tak jak na wszystkich stacjach paliw publicznych ze sprzedażą. Niestety producent zbiorników w myśl obowiązujących go przepisów musi legalizować i zatwierdzać typ zbiornika – i robi to z obowiązku (legalizacja pierwotna).

Niestety jasno określającego nazwę zbiornik magazynowy, a zbiornik pomiarowy – aktu prawnego nie ma. Stąd wynikają obecne niedomówienia.

Być może wyjaśni to precyzyjniej odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11976 (w sprawie planowanego wyłączenia z legalizacji i prawnej kontroli metrologicznej niektórych zbiorników pomiarowych na stacjach paliw) z 2012 r. – co można przeczytać pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=470889D0

Ponadto można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że dotyczące tego prawo jest niespójne, niedookreślone i czasami wręcz jedne akty zaprzeczają drugim – stąd niejasne określenia i niedomówienia.

Pozdrawiam Mietek Janus

Mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo wyjaśniliśmy problem. Skądinąd, nie jedyny na stacji paliw 🙂