Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 zbiornik naziemny do 5 m3 służący do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne może być posadowiony z zachowaniem odpowiednich odległości:

 • 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
 • 5 m od innych obiektów budowlanych oraz granicy działki sąsiedniej.

W zależności od typu zbiornika oraz prowadzonej działalności zbiorniki magazynowe podlegają rejestracji i kontroli przez odpowiedni Urząd Techniczny. Zasadniczo występują 3 organy nadzoru:

UDT– Urząd Dozoru Technicznego- zajmujący się m.in.:zbiornikami bezciśnieniowymi i niskociśnieniowymi do przechowywania materiałów płynnych zapalnych, trujących, żrących

TDT– Transportowy Dozór Techniczny- zajmuje się urządzeniami zlokalizowanymi m.in. w obszarze kolejowym oraz morskim, cysternami kolejowymi, drogowymi i śródlądowymi

WDT – Wojskowy Dozór Techniczny- działający głównie dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

W artykule nt. „Posadowienia zbiornika do paliw” uwagę kierujemy na pozwolenia wydawane przez UDT, ponieważ dotyczą one naszej bieżącej działalności i powiązane są z dostarczanym przez nas sprzętem i oprogramowaniem.

Niestety system prawny w Polsce dotyczący przechowywania paliw płynnych w zbiornikach magazynowych jest dość chaotyczny. Przepisy wielokrotnie wykluczają się wzajemnie bądź są nieprecyzyjne. To, jakie akty prawne dotyczą zbiornika, uzależnione jest od jego wielkości, sposobu eksploatacji, materiału wykonania oraz miejsca posadowienia.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zbiorniki magazynowe do przechowywania paliw płynnych nieprzekraczające 2,5 m3 objęte są uproszczoną procedurą dozoru technicznego. Do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na eksploatację. Zbiorniki te nie podlegają także badaniom-rewizjom oraz próbie szczelności.

Każdy zbiornik powyżej 2,5 m3 podlega rejestracji w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Dozór techniczny sprawuje kontrolę nad urządzaniami technicznymi, które swoim działaniem stwarzać mogą sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, mieniu lub środowisku.

Urządzenia techniczne

podlegają badaniu odpowiedniego na danym obszarze Inspektora UDT już na etapie produkcji, ale także podczas eksploatacji. O ile badaniem na etapie produkcji zajmuje się producent-wytwórca urządzenia, o tyle po zakupie zbiornika przez kupującego-przedsiębiorcę, obowiązek ten przenosi się na niego. W zależności od typu zbiornika, jego wielkości, materiału wykonania oraz miejsca posadowienia przedsiębiorca ma obowiązek:

 • złożyć wniosek o przeprowadzenie badania technicznego do odpowiedniego Urzędu Dozoru Technicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
 • zgłosić zbiornik do magazynowania paliw płynnych do lokalnego organu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy/Starostwie Powiatowym, w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do otoczenia
 

Straż Pożarna:

Nie ma natomiast jasno sprecyzowanych przepisów odnośnie zgody Państwowej Straży Pożarnej na posadowienie zbiornika 5 m3. Przyjmuję się, że nie jest obligatoryjnym poinformowanie PSP o zamiarze postawienia zbiornika magazynowego. Nigdy jednak nie będziemy mieć pewności czy istnienie zbiornika nie zostanie zgłoszone przez inny uprawniony organ, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. PSP w toku kontroli może nakazać rozbiórkę zbiornika stwarzającego w ich mniemaniu zagrożenie dla ludzi i środowiska. Decyzja PSP w tej materii jest nadrzędna względem zgody na eksploatację wydanej przez UDT. Mając na uwadze powyższe, przed postawieniem zbiornika zaleca się kontakt z PSP w celu ustalenia ewentualnych warunków posadowienia zbiornika i ich opinie w tej sprawie. Uchroni nas to przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami, związanymi z nakazem rozbiórki/usunięcia zbiornika.

Po zasięgnięciu opinii PSP należy skompletować dokumenty do wniosku o zgodę na eksploatację wydawaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Wśród nich powinny się znaleźć:

 • dokumentacja techniczna zbiornika tzw. paszport urządzenia
 • dokumentacja techniczna, certyfikaty oraz opisy wszystkich urządzeń dołączonych do zbiornika (np. sondy pomiarowej)
 • protokół przeprowadzenia próby szczelności
 • pozwolenie na budowę dla zbiorników podziemnych i naziemnych stalowych powyżej 5 m3
 • plan zagospodarowania terenu
 • instrukcja eksploatacji urządzenia oraz przepisów bhp
 • wpis z rejestru CEIDG/KRS

Na podstawie Art. 13. Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku, UDT ma 30 dni na przeprowadzenie badania, od daty wpłynięcia wniosku. Kontrola ta, w zależności od usytuowania zbiornika odbywać się będzie dwu lub trzykrotnie.

W zbiornikach podziemnych wizyta ta odbędzie się:

 1. przed zasypaniem zbiornika (po zadołowaniu),
 2. po zasypaniu zbiornika-wykonanie próby szczelności z osprzętem
 3. odbiór końcowy w warunkach gotowości do pracy

W zbiornikach naziemnych będzie to tylko:

 1. wykonanie próby szczelności (nie dotyczy zbiornika plastikowego)
 2. odbiór końcowy w warunkach gotowości do pracy

 

 

Typ zbiornika Procedura Terminy badań
Rewizja zewnętrzna Rewizja wewnętrzna+ próba szczelności
Stalowy, naziemny, powyżej 15 m3 do 30 lat eksploatacji Pełna 2 lata 10 lat
Stalowy, naziemny, powyżej 15 m3 powyżej 30 lat eksploatacji Pełna 1 rok 6 lat
Stalowy, podziemny, powyżej 15 m3 do 20 lat eksploatacji Pełna 2 lata 10 lat
Stalowe, podziemne, powyżej 15 m3 powyżej 20 lat eksploatacji Pełna 1 rok 5 lat
Zbiorniki z tworzyw sztucznych powyżej 15 m3 Pełna 2 lata 10 lat
Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 do 15 m3 Ograniczona 2 lata
Zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 Uproszczona

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowane na podstawie https://www.udt.gov.pl

Podczas odbioru końcowego urzędnik wydaje decyzję pozytywną/negatywną na eksploatację urządzenia poddanego badaniu. Z chwilą wydania zgody na eksploatację, w zależności od posiadanego zbiornika, UDT ma obowiązek cyklicznej kontroli urządzenia. Polega ona na oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych zbiornika. Rewizji tych dokonuje się zgodnie z terminami określonymi w decyzji o eksploatacji.

Całość dokumentacji zgromadzonej dla UDT tj. dokumentację techniczną, paszport urządzenia, plan zagospodarowania terenu, protokoły badań oraz decyzję zgody na eksploatację przechowuje się w księdze rewizyjnej.

 

Otrzymanie zgody

na eksploatację zbiorników podziemnych o dowolnej pojemności, zbiorników plastikowych i naziemnych do 5 m3 nie stanowi dla naszych fachowców żadnych problemów. Trudności napotyka się w planowaniu postawienia zbiornika naziemnego powyżej 5 m3, w związku z różnorakim interpretowaniem przepisów przez poszczególne instytucje oraz wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę. Postawienie zbiornika naziemnego powyżej 30 m3 jest praktycznie niemożliwe. Według Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (…) wewnętrzne stacje paliw są traktowane jako kontenerowe, gdzie zbiorniki nie powinny przekraczać 30 m3.

Podsumowując, otrzymanie zgody na eksploatację zbiornika naziemnego stalowego powyżej 5 m3, nie jest sprawą jasną ani oczywistą w świetle aktualnych przepisów prawa (częstokroć wykluczających się wzajemnie bądź nieprecyzyjnych). Dlatego, choć nigdy nie będzie 100% pewności na  otrzymanie zgody, to poprzez naszą wiedzę, kompetencję i wieloletnie doświadczenie zwykle udaje się nam uzyskiwać pozwolenia na eksploatację urządzeń dla naszych klientów.

 

Jeśli więc zastanawiasz się nad postawieniem zbiorników na nowej stacji paliw bądź modernizujesz już obecną i masz obawy, że nie poradzisz sobie z mnogością i zawiłością dokumentacji wymaganych przy posadowieniu zbiornika, zleć to specjalistom, takim jak w PetroConsulting !

 

Więcej na temat miejsca posadowienia zbiornika dowiesz się w artykule:

Gdzie mogę postawić naziemny zbiornik paliwa ?