Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, reguluje dopuszczalne błędy dystrybutorów benzyny, oleju napędowego oraz biopaliw. Wynosi on do 0,5 procent, co oznacza, że przy tankowaniu 50 l dopuszcza się maksymalną różnicę pomiędzy wskazaniem dystrybutora a rzeczywistą ilością zatankowanego paliwa w wysokości 0,25 l.

Skąd ta rozbieżność?

Dopuszczalny błąd pomiarowy to odpowiedź na pracę dystrybutora w określonych warunkach zewnętrznych takich jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność, natężenie pola elektromagnetycznego itp. Warunki te, nazywane również „wartościami wpływającymi” zniekształcają ostateczny wynik pomiaru. Stąd w przepisach prawa termin „błąd graniczny dopuszczalny”, który znaleźć możemy zarówno we wspomnianym na wstępie urzędowym dokumencie, jak i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

Błąd graniczny dopuszczalny to maksymalny błąd pomiaru, który nie zmienia w sposób istotny znaczenia uzyskiwanego wyniku. Oczywiście, im mniejszy dopuszczalny błąd pomiarowy, tym większa dokładność pomiaru dystrybutora. Tu ważna uwaga – mowa o dokładności całego urządzenia, jakim jest dystrybutor, a nie jedynie o dokładności przepływomierza, który jest tylko jednym z elementów dystrybutora.

Oczekując dokładnych wskazań dystrybutora, warto więc na potrzeby własne w firmie zainwestować w profesjonalny odmierzacz paliw. Czyli taki sam, jak te, używane na ogólnodostępnych stacjach paliw. Służące do detalicznej sprzedaży paliwa urządzenia podlegają restrykcyjnym przepisom. Muszą np. być objęte europejską dyrektywą MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive). Przekazywana przez danego producenta dystrybutorów deklaracja MID pozwala na eksploatację fabrycznie zaplombowanych urządzeń przez dwa lata od jej wydania. Następnie cyklicznie, czyli co 2 lata wykonujemy kolejne legalizacje urządzeń pomiarowych, jakimi są dystrybutory paliw.

Warto tu dodać, iż po prostu nie ma urządzeń pomiarowych o „zerowym” błędzie pomiarowym. Serwisant dystrybutora, w obecności urzędnika z Urzędu Miar, kalibruje przepływomierz na tzw. zero, czyli prawie idealnie, bo z dokładnością do 0,002 litra, a urzędnik zakłada plombę. W bieżących warunkach dystrybutor ma najwyższą dokładność, jednak kolejny pomiar może wykazać odchylenia od wzorca. Jednak nadal będą to poprawne wskazania dystrybutora, o ile nie zostanie przekroczony błąd graniczny dopuszczalny.

Po przeciwnej stronie profesjonalnych dystrybutorów stoją tzw. wydawacze paliw lub układy wydawcze. Wiele firm handlowych oferuje, takie proste urządzenia, nazywając je dystrybutorami paliw, które (rzekomo) mierzą z dokładnością  0,5 – 1%. W ich przypadku, przy braku możliwości ustalenia i potwierdzenia określonej dokładności, nie można mówić o nich jako o urządzeniach pomiarowych. Oprócz małej dokładności pomiarów (rzeczywista dokładność to około 3-5%), „dystrybutory” takie nie posiadają jeszcze innych cech profesjonalnych urządzeń np. separatora gazów. W przypadku spienienia paliwa (co czasem się zdarza) taka piana zostanie policzona jak paliwo. W takich prostych urządzeniach występują, z reguły przepływomierze turbinowe, natomiast w profesjonalnych dystrybutorach są to przepływomierze objętościowe (tłokowe), które pozwalają na uzyskanie dokładności pomiaru nawet rzędu 0,15 %. Takie dokładne przepływomierze uzyskują zatwierdzenie typu dla urządzeń pomiarowych w GUM. Natomiast prostsze przepływomierze turbinowe takiego dokumentu nie uzyskają!

Wysoka dokładność profesjonalnego dystrybutora jest ważna i pożądana także w przypadku, kiedy używamy odmierzacza na własne potrzeby w firmie. Takie profesjonalne dystrybutory, na przykład znajdujące się w naszej ofercie gwarantują długą eksploatację. Jednak pozwalają również, wraz z odpowiednim oprogramowaniem i automatem, wprowadzić ścisłą kontrolę rozchodu paliwa ze stacji przyzakładowej, a co za tym idzie, przynieść konkretne oszczędności finansowe.