PetroManager 15+ precyzyjnie zbiera wszystkie dane z elementów automatyki stacji paliw: wydania paliwa poprzez dystrybutor / przepływomierz, pomiaru poziomu paliwa oraz zarejestrowanych dostaw, poprzez sondę pomiarową / miernik poziomu. Uwzględnia przy tym kompletne parametry paliwa takie jak: ilość, temperatura i gęstość. Porównuje wszystko z wprowadzonymi dokumentami i w odpowiedniej formie generuje raport, który umożliwia wszystkie, powstałe na każdym etapie obrotu paliwami, niedobory rozliczyć jako koszt uzyskania przychodów, a nie stratę. Co generuje oszczędności fiskalne.

Tzw. objętość standardowa tj. objętość w temperaturze + 15oC

Norma Zakładowa Braków Niezawinionych

Żeby rozliczać braki występujące w rozliczaniu paliw ciekłych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w uproszczeniu, po opłaceniu należnych podatków), podmiot gospodarczy (firma) musi posiadać zasadną Normę Zakładową Braków Niezawinionych! – udostępnianą wraz z programem PetroManager 15+.

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ani rozliczeń w objętości standardowej. Obowiązek ten ciąży tylko na firmach płacących podatek akcyzowy:

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie firmy kupują i płacą za paliwa płynne w objętości standardowej nie pozostaje nic innego jak rozliczać paliwo, właśnie w temperaturze +15oC

 

Podstawowe korzyści rozliczania paliw w temperaturze +15oC:

  1. Wprowadzenie w firmie systemu rozliczeń eliminuje tzw. „braki temperaturowe”, za które zawsze dopłacał odbiorca (kupujący).
  2. Kupując obligatoryjnie paliwa w objętości w 15oC (dokument źródłowy – faktura) i żeby rozliczyć braki w dostawie i inwentaryzacji obowiązkowo musi się to odbywać w jednostce objętości w 15oC.
  3. Braki niezawinione w paliwach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) pod warunkiem, że będą właściwie udokumentowane na podostawie dokumentów źródłowych oraz zgodne z obowiązkową Normą Zakładową Braków Niezawinionych.
  4. Proponowany system rozliczeń pozwala uszczelnić system, a właściciel firmy na bieżąco jest informowany o tym, że braki w paliwach nie przekraczają NZBN (są brakami niezawinionymi).

Program precyzyjnie wylicza bilans dla każdego zbiornika paliwa za dowolny okres oraz umożliwia przeprowadzenie ustawowej inwentaryzacji wraz z rozliczeniem braków (niedoborów) w paliwie. Funkcjonalność programu została podniesiona do maksimum dzięki możliwości przeprowadzania tzw. inwentaryzacji ciągłej – niepodlegającej ustawie o rachunkowości, a gwarantującej bardzo precyzyjne wychwycenie ewentualnych nieścisłości w dowolnym momencie. Dzięki wychwyceniu momentu powstania „nieścisłości”, można szybko i odpowiednio zareagować!

A wszystko to, wyczerpująco udokumentowane i sygnowane jest poprzez biegłego sądowego z tego zakresu wiedzy, pana Władysława Maciejowskiego.

Program komputerowy generuje dokumenty rozliczeniowe, ilościowo-wartościowe z przeznaczeniem do wprowadzenia do systemu księgowo-finansowego w firmie.

PetroManager 15+ – składa się z dwóch elementów tj. moduł programowy będący elementem Systemu PetroManager NET oraz Instrukcji Rozliczania Wyrobów Energetycznych, będącej nierozerwalnym elementem Programu. Instrukcja zawsze jest dopasowana do charakterystyki obrotu paliwami w danej firmie i dokumentuje prawidłowe rozliczanie powstających niedoborów.

W instrukcji znajduje się również Norma Zakładowa braków niezawinionych z uzasadnieniem, która po uzgodnieniu z właścicielem firmy może być podstawą do rozliczeń braków w jego firmie – uznawana przez US i UKS.

Norma Zakładowa obejmuje:

  1. Normę ubytków naturalnych oraz
  2. Uzasadniony współczynnik korekcyjny błędów granicznych dopuszczalnych przyrządów pomiarowych.

Ilość braków rzeczywistych (udokumentowanych) mniejszych od Normy Zakładowej są brakami niezawinionymi, a ich wartość stanowi koszty uzyskania przychodów.

Odpowiednio wyliczone ilości oraz wartości braków niezawinionych podane w raporcie końcowym z programu można wprowadzić bezpośrednio do systemu księgowo – finansowego co pozwoli kwalifikować je jako koszty uzyskania przychodów, a nie jako straty. Generuje to wymierne oszczędności fiskalne dzięki odprowadzaniu mniejszego podatku dochodowego.

Uznanie ubytków przez Urząd Skarbowy jako koszty, a nie straty. Program PetroManager 15+ to umożliwia!

Zaprezentowane powyżej narzędzie w swojej najprostszej funkcji jest swoistym automatycznym kalkulatorem objętości paliwa w 15 stopniach Celsjusza!
Program PetroManager 15+ został udostępniony jako dodatkowy moduł zaawansowanego systemu administracji stacją paliw PetroManager NET, a obejmuje go pakiet „VIP+”.